2صفحه

Marxists Internet Archive

دنيای کتاب الکترونيک
ParsTech
آموزش مقدماتی کامپیوتر

لیست سایت های علمی

کتابخانه ملي
کتابخانه اینترنتی داروین
کتابهای رایگان فارسی-خبرنامه

 

ماه مگ

ديوان حافظ
Rubaiyat of Omar Khayyam
Translations from Divan-e Shams
داستان حاجی مراد
ادب و هنر
سينوهه پزشک مخصوص فرعون
بوف کور

صادق هدايت

کاپيتال مارگس

 

سوسياليسم ، سياست و مدنيت

ناصر پايدار

فلسفه و انقلاب

رايا دونا يفسکايا 

 درنقد سوسياليسم عرفانی

ايرج آذرين

 اتحاديه  کمونيست ها  

مارکس و انگلس

دولت

لنين

دردفاع از مارکسيسم

اريرچ آدرين